Home » Novinky »  inHome 2015

10. září 2015

inHome 2020 – nová technologická platforma

V rámci evropské iniciativy, kterou vyhlásila Evropská komise 11. prosince 2013 – Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace – jsme zahájili vývoj technologické platformy inHome 2020, která by měla pomoci naplnit snahy o přechod na spolehlivý, udržitelný a konkurenceschopný energetický systém snižující závislost na fosilních palivech v situaci rostoucího nedostatku zdrojů, zvyšující se energetické potřeby a změny klimatu.

Obnovitelné zdroje by měly v roce 2020 pokrývat 20 % konečné spotřeby energie a o 20 % by k témuž datu měla být zvýšena také energetická účinnost. Pro rok 2030 platí nově zveřejněný cíl 27 % energie vyráběné z obnovitelných zdrojů. Evropský energetický systém nyní z 80 % závisí na fosilních palivech a produkuje 80 % všech emisí skleníkových plynů v EU.

Na vývoji technologické platformy inHome 2020 spolupracujeme jak s komerčními partnery – Schneider Electric, ČEZ, Cisco, T-Mobile, tak s universitami – ČVUT, Ostravská Univerzita, UPEC University – LISSI laboratoř, Francie.

Naše aktivita se zaměřuje na následující směry:

1. Snižování spotřeby energie a uhlíkové stopy prostřednictvím jejího inteligentního a udržitelného využívání

Součástí této oblasti je optimalizace celkové spotřeby energie v budovách, ve službách a v průmyslu; analýza údajů o spotřebě energie a emisích s navazující- mi demonstračními projekty; účinné a obnovitelné systémy vytápění a chlazení; zásobování teplou vodou; podpora chytrých evropských měst a komunit včetně hospodaření s odpady a čištění vody.

2. Zásobování levnou elektřinou s nízkými emisemi uhlíku

Do tohoto tématu patří větrná energie; solární systémy; zachycování, přeprava, ukládání a opětovné využití CO2; geotermální energie, vodní energie, energie moře a další.

3. Alternativní paliva a mobilní zdroje energie

Jedná se o výzkum vyspělých biopaliv; o kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy a odpadů včetně zachycování a skladování uhlíku; o zajištění konkurenceschopnosti vodíkových technologií a palivových článků; o nová alternativní paliva (např. paliva na bázi kovového prachu, paliva z fotosyntetizujících mikroorganismů apod.).

4. Jednotná inteligentní elektrická soustava pro Evropu

Zde jde o podporu vytvoření celoevropského trhu; integraci obnovitelných zdrojů energie; o řízení vztahů mezi dodavateli a odběrateli v masovém měřítku a o minimalizace emisí a nákladů.

5. Nové znalosti a technologie

Podpora multioborového výzkumu pro dosažení vědeckého průlomu u koncepcí souvisejících s energií a přizpůsobení energetických soustav měnícím se klimatickým podmínkám.

6. Důkladné rozhodování a zapojení veřejnosti

Výzkum podporující energetickou politiku Eu by měl zkoumat infrastruktury, trhy i chování spotřebitelů v rámci otevřených informačních platforem, např. živých laboratoří a velkých demonstračních projektů pro inovace ve službách.

7. Přijetí energetických inovací na trhu – využití programu Inteligentní energie

Regulace, správa a financování nízkouhlíkových, obnovitelných a energeticky účinných technologií a řešení; inovativní organizační struktury; šíření osvědčenných postupů; zvláštní opatření v oblasti vzdělávání a budování kapacit.